Zdravotní nezávadnost

Keramika indigoterra je vyráběna ze zdravotně nezávadných točířských hlín a matných glazur. Všechny nabízené výrobky splňují požadavky ČR a EU na keramické předměty pro styk s potravinami.

Při laboratorních zkouškách, které byly provedeny v ZÚ Hradec Králové v oddělení anorganických analýz PBU, obsah olova a kadmia zjištěný při testech nedosahoval měřitelných hodnot. Vzorky vyhověly požadavkům vyhlášky MZ ČR č. 38/2001, v platném znění, příloha č. 9. Při senzorickém hodnocení nebylo zjištěno ovlivnění smyslových vlastností potravin testovanými vzorky. Vzorky vyhověly požadavkům Nařízení EP a Rady ES č. 1935/2004.

[Prohlášení o souladu]

[Zpět]